ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿವರ

ಭಾಷೆ

ವರ್ಷಾ/ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಋತು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ 2006-07 1.88 ಎಂಬಿ ಮುಂಗಾರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 1.22 ಎಂಬಿ ಹಿಂಗಾರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
390.52 ಕೆಬಿ ಬೇಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ 2007-08    1.88 ಎಂಬಿ ಮುಂಗಾರು,ಹಿಂಗಾರು,ಬೇಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ 2008-09    1.83 ಎಂಬಿ ಮುಂಗಾರು,ಹಿಂಗಾರು,ಬೇಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ 2009-10 2.25 ಎಂಬಿ ಮುಂಗಾರು,ಹಿಂಗಾರು,ಬೇಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ 2010-11    2.30 ಎಂಬಿ ಮುಂಗಾರು,ಹಿಂಗಾರು,ಬೇಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

2011-12 3.59 ಎಂಬಿ ಮುಂಗಾರು,ಹಿಂಗಾರು,ಬೇಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

2012-13

 778 ಕೆಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 1.75 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 779 ಕೆಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

2013-14

 2.39 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 1.65 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 822 ಕೆಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

2014-15

 890 ಕೆಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 491 ಕೆಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 611 ಕೆಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

 

2015-16

 

 20.8 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 10.9 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 3.05 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ

 

2016-17

 

37.17 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15.37 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.50 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ

 2017-18

33.54 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13.01 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.47 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13 ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ 2018-19

31.39 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15.85 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.29 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿವರ

ಭಾಷೆ

ವರ್ಷಾ/ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಋತು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

2012-13

 182 ಕೆಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 285 ಕೆಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 180 ಕೆಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

2013-14

 530 ಕೆಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 298 ಕೆಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 217 ಕೆಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

2014-15

 10.3 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 697 ಕೆಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 835 ಕೆಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ

ಆಂಗ್ಲ

 

2015-16

 

 46.4 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 10.8 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 2.71 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

         5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ          ಆಂಗ್ಲ

2016-17

 

62.14 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

40.01 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.66 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

        6 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ     ಆಂಗ್ಲ 2017-18

 

 

49.35 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33.47 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.66 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಆಂಗ್ಲ 2018-19

51.83 ಎಂಬಿ

ಮುಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

42.24 ಎಂಬಿ

ಹಿಂಗಾರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.18 ಎಂಬಿ

ಬೇಸಿಗೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-06-2022 01:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080