ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

 

 

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ
ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್/ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮೇಲ್

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಾದೇಶು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

94828 11005
080 22253758
080 22253758

des_dir@nic.in

desdir.2015@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಡಾ. ವಿ.ಮುನಿರಾಜು (ಪ್ರ)

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು & ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ

ಮುಖ್ಯ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು                   

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
7ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ ವಿ ಗೋಪುರ, ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9483702611
080 22869741
080 22867224
 crbdkar@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಪ್ಪ

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೃಷಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು

ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗಗಳು (ಎಜಿಎಸ್‌ & ಸಿಐಎಸ್‌)

 

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9448533098

080 22869741

 additionaldirector.ags.cis@gmail.com

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಗುಡಿ

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 

ಎಆರ್‌ಸಿ, ಎಸ್ಐಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಟಿಸಿ ವಿಭಾಗ

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

8296514227

 

ಡಾ. ವಿ.ಮುನಿರಾಜು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ

 

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9483702611
080 22353829
 desadmkar@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೃಷಿ ಗಣತಿ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ (ಎಆರ್‌ಸಿ)

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9449697153

080 22353751

 agcdesr@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜೆ ಮಂಗಳ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಕೃಷಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿಭಾಗ (ಎಜಿಎಸ್‌)

 

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9916383631

080 2353870

 des.jdags@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್‌

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ (ಸಿಐಎಸ್‌)

 

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

 9538000181

080 22257406

des-jdcis-ka@nic.in

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಫಣಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಾಜ್ಯಾದಾಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ  ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಾಗ (ಎಸ್ಐಪಿ)

 

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9449111724

080 22353827

 desjdsip@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಚಿಕ್ಕಬೀರಯ್ಯ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಾಗರಿಕ ನೋಂದಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿಭಾಗ (ಸಿಎನ್ಎಲ್)

 

 ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
7ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ ವಿ ಗೋಪುರ, ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9945910867

080 22869741

 jdcnldes@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ (ಪ್ರ)

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ವಿಭಾಗ  (ಪಿಟಿಸಿ)

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1ನೇ ಗೇಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

9353072181

9448922559

080 22287236

 jddesptc@gmail.com
       

ಜನನ, ಮರಣ ನೋಂದಣಿಯ / ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1800-425-6578 (ಕಛೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)

 ಡಾ. ವಿ ಮುನಿರಾಜು
  ಜನನ, ಮರಣಗಳ ಮುಖ್ಯನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರ)
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: +                            , ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ : 080 22867224


ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಬೀರಯ್ಯ ಜಂಟಿ ಜನನ, ಮರಣಗಳ ಮುಖ್ಯನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:+919945910867, ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ: 080 22869741

 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ್ ದಾಸ್, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. +919448643187, +919480683189 / 080-22975802

 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ. ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ,

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ)

ಪ್ರಕಟಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಶಾಖೆ,

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-12-2023 03:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080