ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  (2023)

ಕ್ರ.

ಸಂ.

ವಿವರ

ಭಾಷೆ

ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕನ್ನಡ

     

2

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕನ್ನಡ

     

3

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕನ್ನಡ

 19.09.2023  1.39 ಎಂಬಿ

4

ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕನ್ನಡ

 02.09.2023  33.99 ಎಂಬಿ

 

5

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಕನ್ನಡ

02.09.2023

 1.44 ಎಂಬಿ  

6

ಗಣತಿದಾರರು

ಕನ್ನಡ

02.09.2023

 453.30 ಕೆ.ಬಿ  

7

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

ಕನ್ನಡ

 12.09.2023  142.06ಕೆಬಿ

 

8

ಅಧಿಕ್ಷಕರು

ಕನ್ನಡ

     

9

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಕನ್ನಡ

     

10

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 

ಕನ್ನಡ

     

11

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 

ಕನ್ನಡ

     

12

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಕನ್ನಡ

     

13

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಕನ್ನಡ

     

14

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಕನ್ನಡ

     

15

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಕನ್ನಡ

     

16

ಗ್ರೂಪ್  - ಡಿ

ಕನ್ನಡ

     
ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ 16.06.2022 5.17 MB
2 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕನ್ನಡ  27-07-2022  11.14 MB
3 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ 30-07-2022 12.89 MB
4 ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಡ  30-07-2022 2.98 MB    
5 ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ 14-07-2022 14.79 MB
6 ಗಣತಿದಾರರು ಕನ್ನಡ 03-06-2022 11.06 MB
7 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ  18-06-2022  1.18 MB  
8 ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ 07-06-2022   5.08 MB  
9 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಕನ್ನಡ 07-06-2022 1.97 MB
10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ 07-06-2022 6.47 MB
11 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ 07-06-2022 6.37 MB
12 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ 07-06-2022 1.50 MB
13 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ 07-06-2022 4.90 MB
14 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 09-06-2022 1.62 MB
15 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 03-06-2022 1.71 MB
16 ಗ್ರೂಪ್  - ಡಿ ಕನ್ನಡ 03-06-2022 3.73 MB

 

 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕನ್ನಡ  17-05-2022 6.00 MB 
2

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕನ್ನಡ 26-06-2019 20.60 MB   
3

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 14.476.KB

ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕನ್ನಡ  05-06-2023 2.21 MB  

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 16.77MB  

ಗಣತಿದಾರರು

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 5.73 MB  
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ 05-06-2023 2.08MB  
8

ಅಧಿಕ್ಷಕರು

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 2.80 MB
9 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಕನ್ನಡ 05-06-2023 2.27 MB
10

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 3.08 MB
11

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 3.38 MB
12

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 2.80 MB
13

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 1.94 MB
14

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 2.78 MB
15 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 05-06-2023 1.71 MS
16

ಗ್ರೂಪ್  - ಡಿ

ಕನ್ನಡ 05-06-2023 2.98 MB

 

 

ಅಕ್ಷೇಪೆಣೆ ಪಟ್ಟಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ    
2 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕನ್ನಡ    
3 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022 793.43 KB  
4 ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಡ 26-04-2022  749.38 KB    
5 ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ  26-04-2022   695.05 KB
6 ಗಣತಿದಾರರು ಕನ್ನಡ  26-04-2022  747.61 KB  
7 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ 26-04-2022  718.71 KB  
8 ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   658.48 KB  
9 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   770.37 KB
10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ  26-04-2022  725.73 KB
11 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ 26-04-2022    670.37 KB
12 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   694.30 KB
13 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   786.26 KB  
14 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022  720.44 KB  
15 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022  760.76 KB  
16 ಗ್ರೂಪ್  - ಡಿ ಕನ್ನಡ 26-04-2022 741.75 KB

ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 1 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಕನ್ನಡ  18.05.2022 2.44 MB    
2 ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಕನ್ನಡ 23.05.2022 2.46 MB
3  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

 ಕನ್ನಡ  27.07.2022  1.52 MB  

 

ಇ-ಪಾರ್‌
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 1. ವರ್ಕ್‌ ಫ್ಲೋ ಆರ್ಡರ್‌ ಪ್ರತಿ  ಕನ್ನಡ  2022 1.69 MB    
2. ಎನ್.ಐ.ಸಿ ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ರಿಸೆಟ್‌ ಪ್ರೋಸೀಜರ್   ಆಂಗ್ಲ  2022  63.18 KB
3. ಇ-ಪಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ತಖ್ತೆ   ಆಂಗ್ಲ 2022  12.04 KB  
4. ಇ-ಪಾರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಜೆನರೇಟ್ ಮಾಡಲು  ವರ್ಕ್‌ ಫ್ಲೋ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌ ಮಾಹಿತಿ ತಖ್ತೆ    ಆಂಗ್ಲ  2022  16.92 KB  
5.    
ಇ-ಪಾರ್‌ ವೀಡಿಯೊ
ಕನ್ನಡ 2022 13.78 MB

 

                                                                                   

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-09-2023 04:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080