ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರದಿಗಳು

 ಆಡಳಿತ ವರದಿ 

 

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ  13-05-2020 8.85 MB
2 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕನ್ನಡ  23-04-2020  29.85 MB
3 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ  21-04-2020 6.07 MB
4 ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಡ  21-04-2020  13.81MB   
5 ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ  15-02-2020 7.93 MB 
6 ಗಣತಿದಾರರು ಕನ್ನಡ  15-02-2020  28.35 MB
7 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ      
8 ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ      
9 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಕನ್ನಡ 07-09-2019 3.72 MB 
10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ  15-02-2020 4.73 MB
11 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ  07-02-2020 5.54 MB
12 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ 15-02-2020 3.79 MB 
13 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ  03-09-2019 4.73 MB
14 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ  15-02-2020  517.98 KB
15 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ  15-02-2020  875.72 KB
16 ಗ್ರೂಪ್  - ಡಿ ಕನ್ನಡ  15.02.2020  2.29 MB

 

 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕನ್ನಡ 17.05.2022 6.00 MB
2

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕನ್ನಡ 26.06.2019 20.60 MB   
3

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 5.56 MB

ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕನ್ನಡ  13-04-2022 9.27 MB  

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 7.65 MB  

ಗಣತಿದಾರರು

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 2.72 MB  
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ 13-04-2022 250.00 KB  
8

ಅಧಿಕ್ಷಕರು

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 1.09 MB
9 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಕನ್ನಡ 13-04-2022 464.50 KB
10

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 1.36 MB
11

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 1.38 MB
12

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 391.43 KB
13

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 1.02 MB
14

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 244.34 KB
15 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 13-04-2022 429.67 KB
16

ಗ್ರೂಪ್  - ಡಿ

ಕನ್ನಡ 13-04-2022 883.54 KB

 

 

ಅಕ್ಷೇಪೆಣೆ ಪಟ್ಟಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ    
2 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕನ್ನಡ    
3 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022 793.43 KB  
4 ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಡ 26-04-2022  749.38 KB     
5 ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ  26-04-2022   695.05 KB
6 ಗಣತಿದಾರರು ಕನ್ನಡ  26-04-2022  747.61 KB  
7 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ 26-04-2022  718.71 KB    
8 ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   658.48 KB    
9 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   770.37 KB
10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ  26-04-2022  725.73 KB
11 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು  ಕನ್ನಡ 26-04-2022    670.37 KB
12 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   694.30 KB
13 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022   786.26 KB  
14 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022  720.44 KB  
15 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕನ್ನಡ 26-04-2022  760.76 KB  
16 ಗ್ರೂಪ್  - ಡಿ ಕನ್ನಡ 26-04-2022 741.75 KB

  ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 1  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು   ಕನ್ನಡ  30.07.2020 490.68 KB   

 

 

 

 

 

 

ಇ-ಪಾರ್‌
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 1. ವರ್ಕ್‌ ಫ್ಲೋ ಆರ್ಡರ್‌ ಪ್ರತಿ  ಕನ್ನಡ  2022 1.69 MB    
2. ಎನ್.ಐ.ಸಿ ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ರಿಸೆಟ್‌ ಪ್ರೋಸೀಜರ್   ಆಂಗ್ಲ  2022  63.18 KB
3. ಇ-ಪಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ತಖ್ತೆ   ಆಂಗ್ಲ 2022  12.04 KB  
4. ಇ-ಪಾರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಜೆನರೇಟ್ ಮಾಡಲು  ವರ್ಕ್‌ ಫ್ಲೋ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌ ಮಾಹಿತಿ ತಖ್ತೆ    ಆಂಗ್ಲ  2022  16.92 KB  
5.    
ಇ-ಪಾರ್‌ ವೀಡಿಯೊ
ಕನ್ನಡ 2022 13.78 MB

 

                                                                                            ಲೆಕ್ಕ ವರದಿ 

 

 

ಆಯವ್ಯಯ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1..  ಆಯವ್ಯಯ   ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2011-12 to 2016-17  197.72 KB   

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-05-2022 03:14 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080